Общи условия за ползване

При посещение или регистрация на електронната платформа "Lyricskeeper.pl", Вие декларирате, че сте съгласни с общите условия за ползване на сайта. Ако не сте съгластни с някое от тези условия, то Вие сте възпрепятствани да използвате сайта. При нарушение на някое от посочените правила в тези Общи условия, достъпът до сайта ще Ви бъде преустановен, без предупреждение.

Услугите предоставени от нас могат да се ползват от лица без ограничение във възрастта. Платформата е напълно безплатна и може да се използва свободно както от регистрирани така и от потребители без регистрация.


I. Общи приложения

По смисъла на настоящите Условия изброените понятия имат следното значение:

 • "IP Адрес" - уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа;
 • "Администратор" - физическо лице което притежава изключителното право на интелектуална собственост върху домейна Lyricskeeper.pl, уеб дизайна, функционалностите и изходния код на приложението;
 • "Потребител" - всяко физическо лице, което използва предоставени услугите от Lyricskeeper.pl с или без регистрация;
 • "Уебсайт" – обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, хипервръзки или други материали и ресурси;
 • "Услуги" - означава използването на всички продукти и услуги, достъпни на Уебсайта от Потребителите;

II. Регистрация

За да може да се използва пълната функционалност на уебсайта е необходима регистрация, която протича в два етапа. За да бъде успешна регистрацията, трябва да бъдат изпълнение и двете стъпки.

В първия етап през меню "Регистрация" се попълва формуляр, който изисква въвеждането на псевдоним, електронна поща, парола, както и изричното съгласие с Общите условия за ползването на сайта. След въвеждането на цялата необходима информация се натиска бутона "Регистрирай ме" и с това приключва първият етап от регистрацията.

Втория етап от регистрацията включва активиране на акаута чрез потвърждение на електронната поща, посочена при попълването на информацията в стъпка едно. При натискането на бутона "Регистрирай ме", системата ще изпрати на посочения от Потребителя имейл адрес линк, който след последването му ще активира акаунта.

Потребителят гарантирате, че данните, които предоставя при попълване на регистрационния формуляр са истински и точни. За опазването на паролата си, както и за всички действия, които се извършват през съответен Потребителски профил, единствено отговорен е Потребителят.


III. Права и задължения на ПОТРЕБИТЕЛЯ

Потребителят има право:

 • Да управлява профила си;
 • Да пише коментари, да предлага корекции по текстовете, както и да комуникира с други потребители;
 • Да предлага промени по уебсайта, свързани с неговата функционалност и сигурност;

Потребителят няма право:

 • Да публикува реклами в сайта;
 • Да публикува детска порнография, материали свързани с насилие и дискриминация;
 • Да се държи грубо и арогантно с другите потребители в сайта;
 • Да злоупотребявате с услугите предоставени от нас, както и да се опитва да придобие неоторизиран достъп.
 • Да копира, разпространява и използва текстовете на песните с комерсиална цел.

IV. Права и задължения на АДМИНИСТРАТОРА

Администраторът има право:

 • Да блокира достъпа на Потребител до профила му или изцяло без прадварително известяване за това;
 • Да премахне негово съдържание от уебсайта без предварително известяване за това;
 • Да разреши или да откаже създаването на нов профил от Потребител, чийто профил е блокиран или заличен;
 • Да прави промени в уебсайта и услугите във връзка с поддържането, развитието или подобряване качеството на услугите, да разширява или стеснява обхвата на услугите по всяко време, по свое усмотрение и без задължение за посочване на причини за своите решения;

Администраторът няма право:

 • Да изисква каквато и да е било информация от Потребителя без изрично да е описана в Общите условия;
 • Да залоупотребява с потребителските данни за лична облага;
 • Да публикува авторско съдържание след изричното несъгласие на автора;

Администраторът полага всички усилия да осигурява на потребителите непрекъснат достъп до услугите, извършва поддръжката и обновяването им с дължимата грижа за качествено и добросъвестно обслужване на потребителите.


V. Поверителност

Пълната информация отностно нашата политика за поверителност може да намерите тук.


VI. Авторско право

Пълната информация отностно авторските права може да намерите тук.


VІI. Промени в общите условия

Тъй като платформата на "Lyricskeeper.pl" периодично се допълва и усъвършенства с нови функционалности, Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време.

При извършване на промени в Общите условия, АДМИНИСТРАТОРА на сайта довежда до знанието на ПОТРЕБИТЕЛЯ извършените промени чрез публикуването им на съответната страница. Тези Общи условия, както и бъдещи изменения в Общите условия, се прилагат и за заварените регистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ към датата на влизането им в действие.