Rainbow - Temple Of The King превод на песента


Текст на песента

Temple Of The King
One day, in the year of the fox
Came a time remembered well,
When the strong young man of the rising sun
Heard the tolling of the great black bell.
One day in the year of the fox,
When the bell began to ring,
It meant the time had come for one to go
To the temple of the king.
There in the middle of the circle he stands,
Searching, seeking.
With just one touch of his trembling hand,
The answer will be found.
Daylight waits while the old man sings,
Heaven help me!
And then like the rush of a thousand wings,
It shines upon the one.
And the day has just begun.
One day in the year of the fox
Came a time remembered well,
When the strong young man of the rising sun
Heard the tolling of the great black bell.
One day in the year of the fox,
When the bell began to sing
It meant the time had come for the one to go
To the temple of the king.
There in the middle of the people he stands,
Seeing, feeling.
With just a wave of the strong right hand, hes gone
To the temple of the king.
Far from the circle, at the edge of the world,
Hes hoping, wondering.
Thinking back on the stories hes heard of
What hes going to see.
There, in the middle of a circle it lies.
Heaven help me!
Then all could see by the shine in his eyes
The answer had been found.
Back with the people in the circle he stands,
Giving, feeling.
With just one touch of a strong right hand, they know
Of the temple and the king.
Превод

Храмът на краля
Припев:
Един ден в годината на лисицата
Дойде време, което добре помня
Когато силен млад мъж от изгряващото слънце
Удари звънът на великата черна камбана
Един ден в годината на лисицата
Когато камбаната започна да звъни
Значи, че времето е дошло за един да отиде
в храма на краля
Припев 2:
Там, в средата на кръга той стой
Търсейки, дирейки
Със само едно докосване на треперещата му ръка
Отговорът ще бъде открит
Дневната светли чака, докато старецът пее
Небеса помогнете ми
И тогава като втурването на хиляда крила
То блести над единия
И денят само започва
Припев 1:
Един ден в годината на лисицата
Дойде време, което добре помня
Когато силен млад мъж от изгряващото слънце
Удари звънът на великата черна камбана
Един ден в годината на лисицата
Когато камбаната започна да звъни
Значи, че времето е дошло за един да отиде
в храма на краля
Там, в средата на хората той стой,
виждайки, чувствайки
Със само помахването на силна дясна ръка той идва
в храма на краля
Далеч от кръга, на края на света
Той се надява, чуди
Мислейки се за историите, които е чувал
За това, което иска да види
Там, средата на кръга, той лежи
Небеса, помогнети ми!
Тогава всички виждат блясъка в негоните очи
Отговорите, които е търсил.
Обратно с хората в кръга
Той стой, давайки, чувствайки
Със само едно докосване на силна дясна ръка
Те знаят, от храма на краля

Още от този изпълнител(и)