Amazing Grace - Best Version By Far! превод на песента


Текст на песента


Amazing Grace

Verse 1
Amazing grace! How sweet the sound
That saved a wretch like me!
I once was lost but now am found,
Was blind but now I see.

Verse 2

'Twas grace that taught my heart to fear,
And grace my fears relieved;
How precious did that grace appear
The hour I first believed!

Verse 3
Through many dangers, toils, and snares,
I have already come;
'Tis grace hath brought me safe thus far,
And grace will lead me home.

Verse 4

When we've been there ten thousand years,
Bright shining as the sun,
We've no less days to sing God's praise
Than when we'd first begun.
Превод


Удивителна Благодат

Стих 1
Удивителна благодат! Как приятен е звукът,
който запази нещастник като мен!
Аз някога бях изгубен но сега съм намерен,
бях сляп, но сега аз виждам.

Стих 2
И тактично благодатта научи сърцето ми да се страхува,
и благодатта на моите страхове се облекчи.
Как драгоценно го правих, когато благодатта се появи.
И на часа аз първо повярвах!

Стих 3

През много опасности, трудности и примки,
аз вече преминах :
Това е благодатта, която смирено ме води към безопасност до този момент.
И благодатта ще ме води към дома.

Стих 4

Когато ние бяхме там десет хиляди години,
ярко сияехме като слънцето.
Ние имаме не по-малко дни за да пеем възхвала на Бога,
когато ние пак отначало започнахме.

Още от този изпълнител(и)